10 พ.ค.2565 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและปาฐกถาเกียรติยศ“นิตยา คชภักดี” ครั้งที่ 4


บรรยายพิเศษ
“มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
บรรยายโดย
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ปาฐกถาเกียรติยศ “นิตยา คชภักดี” ครั้งที่ 4
Nature-Based Education & Health Promotion
บรรยายโดย
อาจารย์นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (หมอหม่อง)