การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565


ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

“สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature–Based Education & Health Promotion”The 8th National Academic Conference on “Nature – Based Education & Health Promotion”

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ในรูปแบบ Hybrid Conference, การประชุม Online ZOOM Cloud Meeting ควบคู่ On-siteณ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล