ปาฐฏถาเกียรติยศ รศ พญ นิตยา คชภักดี วันที่10 พฤษภาคม 2565


การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature–Based Education & Health Promotion”   The 8th National Academic Conference on  “Nature – Based Education & Health Promotion”

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล