พร้อมให้เข้าเรียนแล้ววันนี้! “เรียนเพื่อรู้” MAP-EX
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และโอกาสมากขึ้น รายวิชา CFIN536 นวัตกรรมในการเรียนรู้


พร้อมให้เข้าเรียนแล้ววันนี้! “เรียนเพื่อรู้” MAP-EX
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และโอกาสมากขึ้น
รายวิชา CFIN 536 นวัตกรรมในการเรียนรู้
รูปแบบการเรียน Online learning ระบบ ZOOM มี 13 บทเรียน เจอกัน 8 ครั้ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcome)


 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทของนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และสื่อเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้
  บทเรียนมี 13 บทเรียน Online learning ที่ท่านได้จะเรียน ดังนี้
 • แนวคิดเรื่องนวัตกรรม
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ
 • นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องด้านการเรียนรู้
 • ความหมาย และทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)
 • กลยุทธ์การเรียนรู้
 • ทฤษฎีแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Motivation in Learning)
 • ทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ (Individual difference in Learning)
 • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Classroom Learning Environment)
 • การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning)
 • การเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centred instruction)การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )
 • ดนตรีเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
 • จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
 • นวัตกรรมการเรียนรู้ของโลกในอนาคต

อัตราค่าลงทะเบียน : หลักสูตรละ 2,500 บาท

เพราะทุกคนสามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายภานุวัฒน์ เพชรานนท์ โทร 0872661054