“เรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต” MAP-C เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และโอกาสมากขึ้น
รายวิชา CFIN 511 สิทธิเด็กและการคุ้มครองในโลกของการเปลี่ยนแปลง


พร้อมให้เข้าเรียนแล้ววันนี้!

“เรียนเพื่อสะสมหน่วยกิต” MAP-C
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ และโอกาสมากขึ้น
รายวิชา CFIN 511 สิทธิเด็กและการคุ้มครองในโลกของการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเรียน Online learning ระบบ ZOOM มี 15 บทเรียน เจอกัน 8 ครั้ง


ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Learning Outcome)

 • ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องสิทธิเด็ก กฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก ความเหลื่อมล่ำทางการศึกษาและทางสังคม ทฤษฎีผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวได้
 • ผู้เรียนสามารถตั้งคำถาม วิเคราะห์ ประยุกต์สุขภาวะการเจ็บป่วยและการตายของเด็ก ความไม่เสมอภาคและความยากจน เด็กและครอบครัวได้
 • ผู้เรียนสามารถบูรณาการออกแบบ และนำเสนอในประเด็นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสิทธิเด็กและผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวได้
  พิเศษ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
  บทเรียนมี 11 บทเรียน Online learning ที่ท่านได้จะเรียน ดังนี้
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิเด็ก
 • พลวัตของโลกและผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว
 • เด็กกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • การละเลย-การทารุณกรรม การแสวงหาประโยชน์ และการใช้แรงงานเด็ก
 • กฎหมายเพื่อการคุ้มครองเด็ก
 • สิทธิเด็กในโลกดิจิตอล การคุ้มครองเด็กในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนา
 • ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การคุ้มครองผู้บริโภคเด็กในสังคมแห่งการผลิตและการบริโภค
 • กระบวนการสร้างจินตภาพเด็กในอนาคต นวัตกรรมการพัฒนาและการคุ้มครองเด็กจากครรภ์มารดาสู่วัยรุ่นและนวัตกรรมการจัดการพื้นที่สำหรับเด็ก
 • ตัวอย่างนวัตกรรมการคุ้มครองสิทธิเด็ก ที่น่าสนใจ
 • เด็กและครอบครัวในโลกปี 2050 (TWI 2050)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

เพราะทุกคนสามารถออกแบบเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายภานุวัฒน์ เพชรานนท์ โทร 0872661054