แถลงข่าว “วัดสมอง EF วัยรุนไทย ด้วยแบบประเมิน MU.EF-A”


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดแถลงข่าว “วัดสมอง EF วัยรุนไทย ด้วยแบบประเมิน MU.EF-A”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดแถลงข่าว “วัดสมอง EF วัยรุนไทย ด้วยแบบประเมิน MU.EF-A”
นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ “กล่าวเปิดงานแถลงข่าวและกล่าวถึงความสำคัญของทักษะ EF ในวัยรุ่น” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “กล่าวถึงแผนงานและบทบาทของแห่งทุนวิจัย” อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย “นำเสนอผลสรุปการวิจัย โครงการแบบวัดความสามารถการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงฉบับประเมินตนเอง สำหรับวัยรุ่นไทยและเปิดเว็บไซต์และเปิดตัวเว็บไซต์”

ดังนั้นสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญนี้จึงได้ทำโครงการวิจัย “การพัฒนาแบบวัดความสามารถการบริหารจัดการของสมองขั้นสูง (EF) สำหรับวัยรุ่นไทย” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบประเมินดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเข้าใจและสามารถประเมินความคิด ประเมินพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงอายุระหว่าง 11 – 18 ปี โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ไขปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ การตระหนักรู้ตนเอง และมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของเด็กไทย ซึ่งหากเด็กไทยได้รับการติดตามประเมินทักษะ EF เป็นระยะ ๆ จะช่วยให้สามารถค้นพบปัญหาและนำไปสู่การฟื้นฟู การส่งเสริมเด็กวัยรุ่นไทยได้ตรงจุดและทันท่วงที ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะลดปัญหาสังคม นำไปสู่การขับเคลื่อนทางนโยบาย และยังส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นไทยในแต่ละภูมิภาคท้องถิ่นได้มีความพร้อมในด้านการศึกษาและลดปัญหาพฤติกรรมในเด็ก และยังเป็นในเรื่องของการลดการบกพร่องทางทักษะและยังสามารถช่วยในการสนับสนุนการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงเป็นสำคัญอีกด้วย