การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2565 ในหัวข้อ “กัญชา กับ สมองเด็ก”


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2565 หัวข้อเรื่อง : กัญชา กับ สมองเด็ก

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2565 ในหัวข้อ “กัญชา กับ สมองเด็ก”
พร้อมกล่าวเชิญชวนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองหันมาใส่ใจ และให้เกิดความตระหนักถึงโทษของกัญชาที่เกิดขึ้นกับสมองของลูกน้อย และบรรยายให้ความรู้ กัญชา: 9 มิถุนายน 2565 “วันเด็กสมองเสื่อม”

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว บรรยายให้หัวข้อ “กัญชา : เทวา vs ซาตาน ( สำหรับเด็ก )”
อ.พจ.ธนานันต์ แสงวณิช อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว บรรยายให้หัวข้อ“การใช้สมุนไพรในเด็ก”
คุณครูจิราภา สิงห์เงา ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน “สอนเด็กรู้เท่าทันภัยร้ายจากกัญชา”

https://www.youtube.com/watch?v=xHkfqePjSbg