ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน”โภชนาการกับสุขภาวะและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย”


ขอเชิญครูผู้ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง นักวิชาการและผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7-65
เรื่อง “โภชนาการกับสุขภาวะและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย”
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.30น.
(ผ่านระบบออนไลน์ zoom application)

ปิดระบบลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2565