ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ และงานเสวนา
สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ
โครงการ 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนนในเด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ออกนอกบ้านมากขึ้น เช่น ไปโรงเรียน ไปเล่นนอกบ้าน มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม และเริ่มมีการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โดยสารรถยนต์ การเดินทางมีความเสี่ยงต่อเด็กเสมอ